RETROFITTING

Rectificadora KAPP

Rectificadora Kapp per rectificar els laterals dels canals i perfils interiors envolvents DIN 5480.

Recuperació de les verificacions ortogonals segons fulls de verificacions KAPP.

Control CNC SIEMENS 840-D

Màquina pintada d'acord als colors elegits pel client.